Nota Informare

Informarea persoanelor fizice vizate

conform Art. 13 din Regulamentul UE 679/2016

privind prelucrarea de datele cu caracter personal de către societatea SEG HORECA S.R.L.

 

Conform Art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul UE nr. 679/2016”), societatea SEG HORECA S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9481/2015, având CUI RO 34841440, cu sediul social în municipiul București, sector 3, Str. Franceză nr. 11, sector 3, Tel. +40 771 66 61 11, Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: dpo@themansionhotel.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Operator/ul” sau „Noi”), prelucrează date ale dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia cazării turistice la “Mansion Boutique Hotel” („Hotel/ul”) situat și operat la sediul social al Operatorului, în următoarele condiții:

  • Datele dumneavoastră cu caracter personal care pot fi prelucrate (“Date/le”): nume, prenume, adresă de domiciliu, data și locul nașterii, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, datele cardului de debit/credit sau alte informații referitoare la plata facturilor noastre, locul de muncă, datele angajatorului dumneavoastră (daca este cazul), codul de rezervare, detalii despre sejur/itinerariu turistic, semnătura precum și imaginea dumneavoastră care ar putea fi înregistrată de camerele de supraveghere video amplasate la Hotel în locuri publice (cu informarea dumneavoastră), precum și dacă, și în măsura în care furnizați voluntar, adresa dumneavoastră de email în contextul rezervării cazării la Hotel și al analizei satisfacției dumneavoastră privind serviciile noastre, preferințele dumneavoastră în contextul cazării, la Hotel, precum și imaginea dumneavoastră foto, numele, prenumele, funcția și numele/denumirea angajatorului dumneavoastră și mărturia dumneavoastră testimonială în contextul promovării serviciilor noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și de unii parteneri ai noștri de afaceri cu ocazia rezervării de camere la Hotel si a cazării la Hotel, a rezervarii si inchirierii sălii noastre de conferințe din Hotel și a rezervarii de tururi turistice oferite de partenerii noștri de afaceri, asigurarii securitatii dumneavoastra si a bunurilor/valorilor dumneavoastra, a analizei satisfactiei dumneavoastra fata de serviciile noastre si a promovarii serviciilor noastre, în vederea prestarii optime a serviciilor noastre, a respectării obligațiilor noastre legale și contractuale și a realizarii intereselor noastre legitime, astfel că un eventual refuz al dummneavoastra în a ne transmite/pune la dispoziție aceste Date poate determina, în anumite cazuri, imposibilitatea prestarii serviciilor noastre.

  • Scopurile prelucrării Datelor: efectuarea serviciilor noastre solicitate de dumneavoastră, utilizarea acestor servicii de către dumneavoastră, facturarea si plata costurilor aferente serviciilor oferite de noi, siguranța dumneavoastră și a bunurilor/valorilor dumneavoastră, analiza satisfactiei clientilor Hotelului si promovarea serviciilor noastre;
  • Temeiurile legale ale prelucrării Datelor: încheierea și executarea contractelor aferente serviciilor noastre de cazare hotelieră, de închiriere a sălii noastre de conferințe, precum și a celor de tururi turistice oferite de partenerii noștri de afaceri, executarea obligațiilor noastre legale, realizarea intereselor nostre legitime, consimtamantul dumneavoastra.
  • Destinatarii Datelor: În scopul ca dumneavoastră să beneficiați de cele mai bune servicii ale noastre, la Datele dumneavoastră au acces doar angajații noștri împuterniciți special în acest sens și unii parteneri de afaceri ai noștri cărora le vom comunica doar Datele necesare pentru activităților specifice pe care le încredințăm acestora, cu respectarea cerințelor legale relevante aplicabile. De asemenea, Datele dumneavoastră pot fi transferate către autorități/instituţii/alte entități publice, organe de cercetare, de urmărire, de executare și judiciare sau consultanți, în vederea îndeplinirii unor obligații legale și/sau pentru realizarea unor interese legitime.
  • Durata stocării Datelor: Stocăm Datele strict pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum și, dacă este cazul, pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale.
  • Drepturile dumneavoastră: Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces la Datele transmise, de dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării lor, dreptul la portabilitatea Datelor, dreptul a fi notificat în cazul încălcării securității Datelor precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legale aplicabile. De asemenea, puteți oricând să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor pentru cazurile în care v-ați exprimat consimțământul, iar, potrivit legii, acesta era necesar în vederea prelucrării. Totodată aveți dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Vă rugăm să aduceți la cunostința noastră orice modificare a Datelor pe care ni le-ați transmis, pentru îndeplinirea obligației noastre de vă stoca doar Date actuale.

Vă rugăm ca, în cazul în care, în vederea efectuării unei rezervări la Hotel, sau în alt scop ce implică prelucrarea Datelor dumneavoastră, ne comunicați și date cu caracter personal ale altei persoane, să retransmiteți prezenta nota de informare către persoana respectiveă, și să obțineți acordul acesteia în vederea prelucrării (cand acordul este necesar conform legilor aplicabile).

Pentru mai multe informații cu privire la protectia datelor cu caracter personal prelucrate de noi, puteți consulta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personale disponibilă pe Website-ul nostru de Internet (http://themansionhotel.ro/), la Hotel și la sediul nostru social.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră menționate mai sus în materie de prelucrare de către noi a Datelor dumneavoastră, inclusiv privind retragerea consimțământului acordat nouă în această materie, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări cu privire la conținutul acestei note de informare, ne puteți contacta fie la adresa poștală a Hotelului si a sediului nostru social (mai sus-menționată), fie via email la: dpo@themansionhotel.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

Versiune actualizată la: 9 aprilie 2019